Điều Khoản

Điều Khoản
Dieu Khoan Su Dung

Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN   Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công Ty TNHH Gooweb và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc […]